DPTN-Belgium let op uw privé-leven

Gegevensbescherming en respect voor uw privacy zijn essentiële waarden voor ons en wij verbinden ons ertoe de persoonsgegevens van onze klanten, abonnees, lezers, surfers of gebruikers van onze diensten, toepassingen, onlinesites op een eerlijke en wettige manier te verwerken, te beschermen en indien nodig te corrigeren, in volledige transparantie en in overeenstemming met de wet en het beheerbeleid (zie hieronder). Logischerwijs staat DPTN-Belgium open voor elke suggestie voor constructieve verbetering na een kritisch en gedocumenteerd onderzoek.


Door gebruik te maken van deze site en de toepassingen ervan, alsook van de bijbehorende sociale netwerken en hun toepassingen, gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden die u kunt hieri raadplegen.

Algemene Verorderingen Gegevensbescherming, of AVG (GDPR)


De "Verordening EU 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens" is op 25 mei 2018 in werking getreden.


In hoofdstuk II van de GDPR, en met name in de artikelen 5 en 6, worden de belangrijkste doelstellingen van de GDPR beschreven:

 • de bescherming van personen die betrokken zijn bij de verwerking van hun persoonsgegevens te verbeteren
 • om de actoren die bij deze verwerking betrokken zijn, meer verantwoordelijk te maken.

DPTN verantwoordelijk van de bescherming van persoonlijke gegevens

Voor meer informatie en/of om te reageren op één van de praktijken van het beleid inzake het beheer van persoonsgegevens van DPTN-Belgium, met inbegrip van cookies, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens op het volgende e-mailadres: dpo_dataprotectionofficer@dptn.be; hij zal zo spoedig mogelijk op uw verzoeken reageren.

Overzicht van het beleid inzake de bescherming en het beheer van persoonsgegevens bij DPTN-Belgium


1. Beleid inzake de bescherming en het beheer van persoonsgegevens bij DPTN-Belgium

 • Overzicht
 • Doel van dit beleid
 • Verantwoordelijke voor gegevensbescherming bij DPTN
 • Personen die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens
 • Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens
 • Verzameling, doel en aard van de gegevensverwerking

2. Cookiebeleid van DPTN-Belgium

 • Definitie van cookies
 • Soorten cookies
 • Beheer van cookies
 • Cookie-instellingen

DPTN-Belgium: persoonsgegevens beheerspolitiek

Persoonsgegevens beheerspolitiek

Doel van het beleid inzake het beheer van persoonsgegevens:


Uitleggen hoe DPTN BELGIUM VZW persoonsgegevens verwerkt. Dit beleid inzake het beheer van persoonsgegevens wordt regelmatig bijgewerkt; de laatste bijwerking dateert van 1 juli 2021.


"Persoonsgegevens" zijn gegevens over een natuurlijke persoon, d.w.z. gegevens die direct of indirect een specifieke natuurlijke persoon identificeren; zij worden daarom als "gevoelig" omschreven.

DPTN-B verbindt zich ertoe de persoonsgegevens waarover zij beschikt of die kunnen worden verwerkt, te verwerken in overeenstemming met:


1, bij de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna de "Privacywet" genoemd);


2, Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende de verwerking van

persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens, houdende intrekking van Richtlijn 95/46/EG, (de "Algemene verordening gegevensbescherming": GDPR).


Alle weldoeners, vrijwilligers en eventuele personeelsleden hebben recht op informatie over zichzelf en de giften die zij hebben gedaan.


Ten minste eenmaal per jaar kunnen zij nagaan waar het ingezamelde geld naartoe gaat. DPTN-B verbindt zich er ook toe zo vaak mogelijk op haar website het sinds het begin van het lopende jaar geïnde bedrag bekend te maken.

Wie zijn de betrokkene personen ?

In het algemeen:


Dit zijn alle Europese natuurlijke personen die hun wens om op de hoogte te worden gebracht van de verwezenlijkingen en projecten van DPTN-B per post of elektronisch (telefax, e-mail, ...), formulier(en) toegankelijk via de website www.dptn.be en/of professionele netwerken, alsook in het kader van evenementen en/of tijdens een telefoongesprek kenbaar hebben gemaakt.

Dit omvat, onder andere :

 • Europese weldoeners die een betaling aan DPTN-B hebben gedaan via bankoverschrijving en/of betaling/creditcard
 • Europese abonnees op een of meer publicaties van DPTN-B, met name het halfjaarlijkse bulletin en de e-nieuwsbrieven;
 • leveranciers, partners en andere aanverwanten van DPTN-B onder Europees recht
 • elke natuurlijke persoon naar Europees recht die DPTN-België ertoe kan of zou kunnen brengen persoonsgegevens te verstrekken in het kader van haar contacten met het oog op het verzoeken, aanbevelen, helpen, ondersteunen of ontwikkelen van de activiteiten en projecten van DPTN-B.

Gegevensbehandeling verantwoordelijk (of data uitgever)

De openbare communicatiediensten, met name online op de websites van DPTN-Belgium www.dptn.be en de sociale netwerken, worden gepubliceerd door DPTN-Belgium, dat verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking in de zin van de GDPR.

 • Geregistreerde naam: DPTN-België VZW, Priesters Voor Alle Landen

 • Rechtspersoonlijkheid: rechtspersoon "vereniging zonder winstoogmerk", niet gesubsidieerd naar Belgisch recht;

 • Oprichting: 10 maart 2015 onder ondernemingsnummer 0631.844.439;

 • Maatschappelijke zetel: Castellaan 90/11, 1200 Brussel (België);
 • Statuten: gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17.06.2015;
 • Domein host: One.com Group AB, Carlsgatan 3. 211 20 Malmö (Zweden);
 • organisatie nummer: www.one.com

 • Content Management Systeem (CMS): WordPress, geleverd door www.WordPress.org 

De operator van de online betaaltoepassing iRaiser, onze partner en zijn leveranciers (allen toonaangevende spelers op hun gebied), verklaart vanaf 10 augustus 2022 zijn beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens en de naleving van de AVG (GRDP):


"Wij zijn bijzonder waakzaam wat betreft de naleving van de verschillende wetten inzake de bescherming van persoonsgegevens in alle landen waar onze software wordt gebruikt. Als uw organisatie gegevens van Europese donoren verwerkt of doorgeeft, is de Algemene Verordening Gegevensbescherming op u van toepassing.


iRaiser is volledig in overeenstemming met de GDPR. Met opt-in toestemmingsopties, een bewerkbaar privacybeleid en exclusieve Europese hosting bieden wij RGPD-conforme oplossingen die aan uw behoeften voldoen.
Onze klanten zijn de enige eigenaars van de gegevens die door onze verschillende oplossingen worden verzameld. Het kan in geen geval eigendom worden van iRaiser.


iRaiser werkt uitsluitend met beveiligde platforms en PCI-DSS gecertificeerde derde partijen:


De hosting van onze oplossingen is veilig, redundant en hoog beschikbaar. De verzamelde gegevens worden gehost in twee bijzonder veilige datacentra (PCI-DSS en ISO27001 gecertificeerd), in Europa:

De technologieën die in onze oplossingen worden gebruikt, staan bekend om hun bijzonder goede bescherming tegen virussen:

Verzameling, doesltelling en natura van de gegevensbehandeling

De opdracht van DPTN-Belgiium is het inzamelen van giften voor de financiering van de studiekosten in de ruimste zin van het woord (academische inschrijving, huisvesting, ...) van seminaristen en priesters uit arme en/of vervolgde bisdommen van de Katholieke Kerk, op verzoek van hun bisschoppen die hen naar Rome sturen naar haar partners (Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis, Internationaal College Sedes Sapientiae). Meer details in de statuten in de statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 06 2015.

DPTN-Belgium en haar onderaannemers verwerken persoonsgegevens zoals beschreven op deze pagina om haar taken uit te voeren (en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen).


De door DPTN-Belgium verzamelde persoonsgegevens zullen nooit worden doorgegeven aan derden die deze gegevens voor commerciële en/of reclamedoeleinden zouden gebruiken.


Persoonsgegevens van natuurlijke en rechtspersonen, die bijdragen en/of kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van haar missie, door middel van hun donaties, (know-how,) materialen en benodigdheden, of hun netwerken via alle persoonlijke en media communicatiekanalen, waaronder 

maar niet beperkt tot de gegevens die DPTN-Begium in het kader van haar activiteiten verzamelt, kunnen onder meer voor de volgende doeleinden worden gebruikt: het vergemakkelijken van de communicatie met geïnteresseerde en potentiële klanten met informatie over DPTN-België, haar missies, activiteiten, evenementen, communicatiecampagnes en financieringsprojecten:


 • Het vergemakkelijken van communicatie met geïnteresseerde of potentieel geïnteresseerde personen met informatie over DPTN-België, haar taken, activiteiten, evenementen, communicatiecampagnes en financieringsprojecten
 • Voorkomen, voor zover mogelijk, dat informatie 

  wordt doorgegeven aan mensen die dat niet of niet (meer) zouden willen

  • de inzameling en betaling van middelen voor de toekenning van studiebeurzen aan bepaalde seminaristen en priesters te vergemakkelijken en te waarborgen

  • Intern administratief beheer en beheer van wettelijke controles, met inbegrip van administratieve politie- en openbareveiligheidsopdrachten

  • enz.


  DPTN-Belgium verzamelt deze gegevens in een beveiligde database om de vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens te beschermen en om de kwaliteit van haar diensten en resultaten te verbeteren.

  DPTN-Belgium en cookies