De beurshouders selectie

Ongeveer 330 studenten per jaar, meer dan 20% van de studenten van de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis, komen uit bisdommen die niet over de nodige middelen beschikken, zowel financieel als gastvrij.


De grootste financiële nood bestaat bij seminaristen die nog niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, en het netwerk van donateurs en het werk van de vrijwilligers van DPTN-België biedt hen beurzen aan tot 14.000€/jaar, d.w.z. 80% van de globale 18.000 euros studiekosten.


Studenten die met succes een opleiding van twee of drie jaar hebben voltooid en de Italiaanse taal voldoende beheersen, komen in aanmerking voor een beurs (maximaal 2 per bisdom).

Deze beurzen worden door de PUSC toegekend na bestudering van het dossier van de kandidaat en een gesprek over zijn of haar beweegredenen; zij worden ook afhankelijk gesteld van de succesvolle voltooiing van de studie en van de beslissing van de bisschop over het voor de kandidaat beoogde ambt.


Naast de voorwaarde dat zij hun opleiding met succes moeten afronden, dwingen politieke en religieuze, gezins- of persoonlijke (b.v. gezondheid) omstandigheden de studenten soms hun opleiding aan de PUSC te onderbreken.

Priesters vormen: aandachtspunten

De menselijke rijpheid van de priester moet vooral de vorming van zijn geweten omvatten.

Opdat de kandidaat zijn verplichtingen tegenover God en de Kerk getrouw zou kunnen nakomen en het geweten van de gelovigen met wijsheid zou kunnen leiden, moet hij er immers aan gewend raken te luisteren naar de stem van God die tot zijn hart spreekt en zich met liefde en standvastigheid aan zijn wil te houden.

De geestelijke vorming is het belangrijkste element.


in de priesterlijke opleiding. Voor iedere priester vormt de geestelijke vorming het "hart" dat zijn "zijn" en "doen" als priester verlevendigt en verenigt: zonder geestelijke vorming zou de pastorale vorming zonder fundament blijven. (...)


Het gemeenschapsleven van het seminarie kan helpen bij deze opvoeding tot een volwassen en verantwoordelijke vrijheid."

(Uittreksels uit de Proposities, nrs. 21, 22 en 23, die tijdens de 8e Algemene Vergadering van de Synodevaders op 28 oktober 1990 zijn aangenomen over "de vorming van priesters in de huidige omstandigheden", bevestigd door de Aspotolische Exhortatie Pastores Dabo Vobis van Johannes Paulus II op 25 maart 1992