Bijbelsmeditaties over vrijgevigheid

" De heer behoedt de rechtvaardige voor honger, aan de begeerten van de goddelozen geeft Hij niet toe. Luie handen maken arm, ijverige handen brengen rijkdom. Een zoon die in de zomer oogst in verstandig, wie in de oogsttijd slaapt, maakt zijn ouders te schande." Spreuken 10:3 - 5

" Het koninkrijk van God is als een zaadje van de mosterdplant: het kleinste van alle zaden op aarde wanneer het gezaaid wordt. Maar als het na het zaaien opschiet, wordt het het grootste van alle planten en krijgt grote takken, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen." Mk 4:31 - 32

"Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers; als de Heer de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde. Vergeefs is het dat je vroeg opstaat, je laat te ruste legt, je aftobt voor wat brood - Hij geeft het zijn lieveling in de slaap." Ps 126:1 - 2

"Het gaat met het Rijk Gods als met een man die zijn land bezaait; hij slaapt en staat op, 's nachts en overdag, en onderwijl kiemt het zaad en schiet op, maar hij weet niet hoe. Uit eigen kracht brengt de aarde vruchten voort, eerst de groene halm, dan de aar, dan het volgroeide graan in de aar." Mk 4:26 - 28

"Ik heb geplant, Apollos heeftebgoten, maar God geeft de groei. Noch hij die plant betekent iets, noch hij die begiet, maar alleen God, die de wasdom geeft. Die plant en die begiet staan op één lijn, al ontvant wel ieder loon naar eigen arbeid. Wij zijn Gods medewerkers, guj zijt Gods akker, Gods bouwwerk."

1 Kor 3: 6 - 9

"Naar de mij gegeven genade heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd waarop een ander voortbouwt. Maar laat iedereen toezien hoe hij daarop bouwt.. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat er reeds ligt, namelijk Jezus Christus. Of men nu op deze grondslag verder gaat met goud, zilver, kostbare stenen of hout, hooi en stro, van ieders werk zal de kwaliteit aan het licht komen."

1 Kor 3: 10 - 12

"Ik (Paulus, apostel) achtte het daarom nodig de broeders te vragen u te voren te bezoeken en ervoor te zoren, dat de milde gave die gij reeds eerder hadt toegezegd, tijdig wordt gereed gemaakt en klaar licht. Maar dan moet gij ook rijkelijk geven , niet bekrompen. Bedenkt: wiekarig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten." 2 Kor 9: 5 - 6

"En God heeft de macht u met alle gaven te overstelpen., zodat gij altijd in alle opzichten van al het nodige voorzien, nog ruimschoots overhoudt voor elk goed werk. Zo staat er ook geschreven: Hij heeft overvloedig gegeven aan de armen, zijn milddadigheid zal immer blijven."

2 Kor 9: 8 - 9

"God die de zaaier zaad verschaft en vodsel om te eten, zal ook de zaaigoed verschaffen en het vermenigvuldigen en de oogst van uw milddadigheid doen gedijen." 2 Kor 9: 10-12

"Zilver, goud of kleding heb ik van niemand verlangd. Gij weet zelf, dat deze handen voorzien hebben in mijn eigen behoeften en die van mijn gezellen. In alles heb il getoond, dat men door zo te arbeiden de zwakken te hulpe moet komen en dat gij de woorden van de Heer Jezus ingedachtig moet zijn. Hij heeft immers gezegd : het is zaliger te geven dan te ontvangen." Handelingen 20: 33 - 35

Ordinations 

Wij bidden U, Heer


Almachtige vader, geef dat deze uw dienaren mogen toetreden tot de orde van priesters. Stort opnieuw de Geest van heiligheid uit in het diepst van hun wezen. Mogen zij van U, Heer, de opdracht ontvangen om de bisschoppelijke orde bij te staan.


"Door de wijding, beste vrienden, hebt u de Geest van Christus Zelf,

Toewijding van Etienne Portalis aan het internationaal seminarie in Rome (Franse video dd 20 06 2020; verslag RCF)

die u maakt zoals Hij, zodat u in Zijn naam kunt handelen en Zijn eigen gevoelens in uzelf kunt beleven. Deze innige gemeenschap met de Geest van Christus verzekert de doeltreffendheid van de sacramentele handeling die u "in persona Christi" verricht, maar zij moet ook tot uitdrukking komen in de vurigheid van het gebed, in de samenhang van het leven, in de pastorale naastenliefde van een ambt dat onvermoeibaar gericht is op het heil van de broeders en zusters. In één woord, het vereist uw persoonlijke heiliging."


Uittreksels uit het ritueel van het Sacrament van de Heilige Orde