Algemene voorwaarden

onlinediensten en website van de vzw DPTN-BELGIUM

Omdat onze wereld authentieke getuigen van hoop nodig heeft, steunt DPTN België sinds 2009 de katholieke Kerk in haar inspanningen om seminaristen en diocesane priesters op te leiden. Daartoe verzamelt DPTN-Belgium fondsen om studiebeurzen te financieren aan de pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis (Rome), in antwoord op verzoeken van bisschoppen van arme bisdommen en/of bisdommen die worden gekenmerkt door religieuze vervolging.


Door gebruik te maken van de website https://www.dptn.be, van zijn applicaties en/of van andere elektronische accounts en diensten, met name de berichtendiensten die door de uitgever, zijn onderaannemers en partners zijn opgezet, aanvaardt de internetgebruiker integraal en zonder voorbehoud de onderstaande gebruiksvoorwaarden:
Identiteit van de verantwoordelijke uitgever

De online openbare communicatiediensten op de website www.dptn.be en de sociale netwerken worden gepubliceerd door:


Bedrijfsnaam: DPTN-België VZW, Priesters voor alle Volkeren
Rechtspersoon "vereniging zonder winstoogmerk" die naar Belgisch recht niet wordt gesubsidieerd;
Opgerichting: 10 maart 2015 onder ondernemingsnummer 0631.844.439;
Maatschappelijke zetel: Castellaan 90/11, 1200 Brussel (België);
Statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 juni 2015;
Bedrijfsrevisor: kantoor "DEGEEST, Bedrijfsrevisoren" met ondernemingsnummer 0455.898.812 en ingeschreven onder nummer B00232, Oude Vilvoordsebaan 21, 1860 Meise (België); www.degeest-audit.be 

Toegankelijkheid en toegangsverbod tot de site

Hoewel DPTN-Belgium AS alles in het werk stelt om een zo ruim mogelijke toegang tot www.dptn.be te verzekeren, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen (wegens storingen of onderhoud van het internet en/of de servers of van de site), zelfs bij afwezigheid van waarschuwing aan de gebruikers. 


De VZW DPTN-Belgium behoudt zich eenzijdig het recht voor om de toegang tot de gehele site of een gedeelte ervan te verbieden, en onverminderd elke burgerlijke of gerechtelijke actie, aan elke gebruiker, ongeacht zijn rechtspersoonlijkheid, die:

 • de gebruiksvoorwaarden en/of de vigerende wet- en regelgeving niet eerbiedigt
 • de goede naam van een derde ondermijnt
 • inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden en/of de site misbruikt voor activiteiten die bij wet zijn gesanctioneerd.


Links naar andere sites en toegang tot bepaalde diensten

Op bepaalde delen van de DPTN-Belgium VZW-websites verschijnen hyperlinks naar de inhoud van derden of naar websites die door derden worden beheerd, zonder dat de DPTN-Belgium VZW juridisch aansprakelijk kan worden gesteld voor de bescherming van de consument, de verkoop op afstand, de bescherming van persoonsgegevens, enz., noch voor de kwaliteit en de juistheid van de inhoud, noch voor enige deelname aan, goedkeuring of promotie van het redactionele beleid of de werking van deze websites, die uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de uitgevers ervan vallen.


DPTN-Belgium vzw doet ook een beroep op derden voor de uitvoering van bepaalde diensten, als leveranciers en/of onderaannemers. DPTN-Belgium vzw behoudt zich het recht voor om alle of bepaalde diensten te beëindigen, alsook om van leverancier te veranderen zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen die hieruit voor de gebruikers kunnen voortvloeien.


Zonder aanspraak te maken op volledigheid, volgen hier de voornaamste "technologische partners" van DPTN-België:

 • Domain host: One.com Group AB, Carlsgatan 3. 211 20 Malmö (Zweden), organisatienummer 559205-2400; www.one.com
 • Content management systeem (CMS): WordPress, geleverd door www.WordPress.org 
 • Geïntegreerde oplossing voor veilig beheer van online betalingen:iRaiser, 199 Route de Clisson 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire (Frankrijk), ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Nantes (Frankrijk) onder nummer 539 250 57

intellectueel eigendom

De inhoud van de website DPTN.be wordt beschermd door de in België geldende wetgeving op het auteursrecht. Voor het gebruik en/of de reproductie van het logo, de firmanaam, redactionele teksten, computergrafieken en andere gegevens die eigen zijn aan DPTN-Belgium is voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming vereist, ongeacht de omstandigheden en de media. Het verzoek moet worden gericht aan het hoofdkantoor van de DPTN Belgium ASBL.


Infografieken: tenzij anders vermeld, zijn de infografieken het exclusieve intellectuele eigendom van DPTN-België vzw, die ze heeft ontwikkeld.

DPTN-Belgium vzw is niet verantwoordelijk voor de weergave van gegevens waarbij intellectuele eigendomsrechten van derden betrokken zijn; het gebruik en de reproductie van namen, handelsmerken en getuigenissen van derden moeten bij de rechtmatige eigenaars worden aangevraagd.


Fotocredits: tenzij anders vermeld, zijn alle foto's, video's en ander grafisch materiaal eigendom, inclusief intellectueel eigendom, van de DPTN-Belgium VZW of van de pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis, die ze gratis ter beschikking stelt van DPTN-Belgium VZW


Indien een auteur van mening is dat zijn of haar intellectuele eigendomsrechten niet worden gerespecteerd door DPTN-Belgium VZW, wordt hij of zij verzocht zo snel mogelijk contact op te nemen met DPTN-Belgium VZW om de situatie zo snel mogelijk te regulariseren.

Betrouwbaarheid van de informatie op de site

De op de site getoonde informatie, zoals gegevens met betrekking tot de pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis, studentenhuizen zoals het Sedes Sapientiae International Ecclesiastical College, eventuele verwijzingen naar burgerlijke en fiscale wetgeving, methoden en tarieven voor geldovermakingen en betalingen, statistische gegevens, etc., worden uitsluitend ter informatie aan de gebruiker verstrekt.
De enige bronnen waarvoor DPTN-België verantwoordelijk is, zijn de officiële documenten, met name de statuten.


DPTN-Belgium vzw doet haar uiterste best om kwaliteitsvolle en actuele informatie te verspreiden, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en/of weglatingen.


De geïnformeerde gebruiker moet erop toezien dat beroepsbeoefenaars worden geraadpleegd om de informatie die wordt gebruikt om beslissingen te nemen, te valideren.

Bankrekeningen

DPTN Belgium VZW: bij KBC: IBAN BE06 7360 32712 3922 - BIC : CREGBEBB

DPTN GH Luxemburg bij CCP : IBAN LU84 1111 7043 1292  –  BIC: CCPLLULL

Geschillen

Indien een geschil over het gebruik van de site niet in der minne kan worden geschikt, zijn uitsluitend de Belgische wetgeving en jurisprudentie van toepassing en zijn de Belgische rechtbanken exclusief bevoegd.

Contact

 • Post en onvangst : op het hoofdkantoor
 • Telefoon : +32 477 24 63 43 (België) en +352-621 677 452 (Luxemburg)
 • Directeur van de publicatie en verantwoordeljk voor de website : Burggraaf Eric de Biolley, Voorzitter van de Vereniging
 • Algemene informatie, schenkingen, betrekkingen met de weldoeners :  info@dptn.be
 • Communicatie en marketing: een_seminarist_helpen@dptn.be
 • Beheer van persoonsgegevens : dpo_dataprotectionofficer@dptn.be