Armoede en vervolging bedreigen deze roepingen ... die onze vrijgevigheid kan voeden.

Aan de bisschoppen behoort

De zorg voor het uitzenden naar bepaalde instituten, faculteiten of universiteiten van jonge mensen met de nodige capaciteiten op het gebied van intelligentie, deugdzaamheid en karakter, teneinde priesters voor te bereiden die een grondige wetenschappelijke vorming zullen hebben en in staat zullen zijn om aan de verschillende eisen van het apostolaat te voldoen.

Vaticaans Concilie II, decreet Optatam Totius, 28.10.1965

Oproep om hulp van de bisschop van Ngozi (Burundi)

"Ik heb dringend behoefte aan een priester met een opleiding in de sociale communicatiemiddelen voor mijn bisdom (...) Ik zou voor deze priester (Abbé Lambert Riyazimana) graag een studiebeurs ontvangen die ten minste de huisvesting en het verblijf in een goed college in Rome dekt, alsmede alle academische kosten.

Uit de brief van Mgr. G. Banshimiyubusa aan de rector van UPSC op 27.12.2010

In veel bisdommen ontbreekt het aan de plaatselijke deskundigheid en infrastructuur om vorming van goede kwaliteit te bieden.

De kosten van 18.000 euro voor alle uitgaven van een academisch jaar in Rome zijn hoog - vooral voor een groot gezin met een maandsalaris van ... minder dan 50 US-dollars.

Dit zijn onoverkomelijke obstakels zonder de solidariteit van de diocesane gemeenschap van de universele Kerk.

De bisschop van Marondova (Madagaskar)

"(...) Ik kom u vragen om een studiebeurs voor onze toekomstige diaken Hasimana. (...) hij behoort tot een van de weinige christelijke families in zijn dorp.


Zijn familie is arm en werkt hard (...). Het is bijna de enige familie die echt investeert in de opvoeding van haar kinderen. Een broer van Hasimana is ook een seminarist in mijn bisdom. (...)

Uit de brief van Mgr Marie Fabien Raharilamboniaina 

Bisschoppen hebben de verantwoordelijkheid om hun priesters en kandidaten voor het priesterschap goed te vormen, maar ...

... Maar soms ontbreekt het hen aan de middelen,


vooral financieel, maar ook wat betreft infrastructuur, onderwijzend personeel in de vele vereiste disciplines - wanneer dit niet alleen verboden is vanwege het gebrek aan godsdienstvrijheid, of zelfs vervolging van het geloof.


Bovendien is de kloof tussen het beloningsniveau en de koopkracht tussen Italië (Rome) en vele (zeer) arme landen zo groot dat deze verantwoordelijkheid zonder financiële steun van gegoede landen gewoon buiten hun bereik ligt.

Bovendien wordt de kwaliteit van de opleiding aan de Universiteit van het Heilig Kruis in Rome door velen zeer gewaardeerd! Is dit niet waar het hart van de Universele Kerk klopt?


Elk jaar ontvangt de pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis meer dan 350 verzoeken van bisschoppen die hun priesters en seminaristen naar de universiteit willen sturen - helaas kunnen niet alle verzoeken worden ingewilligd.


Nu onze westerse landen steeds meer te lijden hebben onder het gebrek aan priesters, zullen zij het betreuren dat de kerkelijke solidariteit niet spoedig in hun voordeel zal kunnen werken...

Beurzen ter ondersteuning van plaatselijke bisschoppen

Elk jaar komen meer dan 300 studenten, d.w.z. meer dan 20% van de studenten van de pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis, uit bisdommen die niet over de nodige middelen, met name financiële, en/of gastvrijheid beschikken.


Het netwerk van donateurs en het werk van de vrijwilligers van DPTN-België biedt studiebeurzen aan seminaristen en diocesane priesters die door de plaatselijke bisschoppen worden gezonden.


Terwijl priesters in staat zijn hun deel van de studiekosten te dekken door hun pastorale werk, is dit niet het geval voor seminaristen, die meestal volledig worden ondersteund door hun bisschop wanneer de familie of parochiegemeenschap dit niet kan betalen.

In 2021 bedragen deze beurzen gemiddeld 14.000€/jaar per student, d.w.z. 80% van de jaarlijkse kosten van 18.000€. Uiteraard wordt dit bedrag gepersonaliseerd naar gelang van de middelen van de kandidaat, zijn familie, zijn gemeenschap en zijn land van herkomst.


Dankzij de gulheid van onze donateurs hebben verschillende kandidaten kunnen profiteren van deze menselijke, intellectuele en spirituele vorming in de geest van het leergezag van de Kerk en zijn zij nu teruggekeerd om hun bisdommen van herkomst te dienen.