Wat doen wij?

Onze missie

en investeert zodat niemand door gebrek aan middelen verhinderd wordt zijn of haar roeping te volgen.


Priesters Voor Alle Landen, DPTN-Belgium, zamelt giften in om seminaristen en priesters op te leiden om de wereld te helpen veranderen.


Dankzij haar donateurs en vrijwilligers financiert DPTN-België vzw 80% van de kosten voor de opleiding van seminaristen en priesters uit zeer arme bisdommen en/of van mensen die lijden onder godsdienstvervolging uit de hele wereld aan de pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis in Rome.

Onze wereld heeft ...  

nood aan authentieke getuigen van hoop. De Kerk heeft priesters nodig die Christus liefhebben, om het evangelie te verkondigen en zijn leven te brengen door de sacramenten, in trouw aan de leer van de Kerk. Zij heeft ook mensen nodig die deze roepingen aanmoedigen en ondersteunen.


Priesters Voor Alle Landen,

samen met 23 andere internationale verenigingen en stichtingen, de Kerk in haar missie om priesters te vormen.

DPTN-Belgium wil bijdragen tot de duurzame vernieuwing van priesterroepingen en hun vorming 

"Het hele Volk van God moet onvermoeibaar bidden en werken voor priesterroepingen."

(Heilig Johannes Paulus II).


2021 doel: 98 167€

Voor de financiering van 7 beursstudenten: 85 000€, exclusief inzamelings- en communicatiekosten

Waar komt het geld vandaan? Waar gaat het geld heen?

De ingezamelde gelden worden, in principe in gelijke delen in september, januari en maart, overgemaakt aan de pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis (Rome) ter dekking van de huisvesting en het collegegeld van de beurstariefstudenten indien zij nog steeds voldoen aan de voorwaarden: bisdom van herkomst, eigen middelen, aantal behaalde studiepunten, enz.


Dit geïndividualiseerde en gecentraliseerde beheer in Europa maakt het mogelijk doeltreffend "vast te houden" aan de realiteit van het individuele gebied en ... 

vertragingen, overdrachts- en wisselkosten, alsmede mogelijke verduisteringen en/of inhoudingen en/of belastingen door diverse tussenpersonen.


De beurzen bestaan uitsluitend uit particuliere giften en legaten ten gunste van de vzw DPTN-België. Als niet-gesubsidieerde vzw is haar vrijheid van handelen beschermd.


Aangezien DPTN-België geen activa heeft om te onderhouden en geen salarissen of lonen betaalt, bedragen haar kosten tussen 10% en 13% van de ontvangen donaties.

Deze kosten dekken de (in-)directe communicatie met donateurs.


De seminaristen en priesters die een beurs krijgen, profiteren bijna volledig van uw giften.


Onze donateurs stellen het zeer op prijs dat hun bijdrage zo effectief wordt gebruikt voor het project dat zij willen steunen. En daar zijn we ook blij om!

Natuurlijk, met meer handen en meer middelen, zouden we meer kunnen bereiken...

Albert-Pierre,  Penningmeester

De rekeningen worden jaarlijks gecontroleerd door een erkende accountant en gevalideerd door de Algemene Vergadering van DPTN-Belgium.

57 jaar studie gefinancierd door DPTN-Belgium van 2013 tot 2021

Tussen 2013 en 2021 hebben de weldoeners van DPTN-Belgium 24 verschillende studiebeurzen gefinancierd voor het equivalent van 57 studiejaren, d.w.z. een jaarlijks gemiddelde van 5 à 6 beursstudenten uit arme landen en/of landen die worden gekenmerkt door religieuze vervolging.

  

Tijdens de eerste jaren heeft DPTN-Belgium, samen met 23 verenigingen en stichtingen verspreid over de hele wereld, verschillende seminaristen en priesters medegefinancierd.