Priesters opleiden, volgens Paus Johannes Paulus II

NA HEN TOT ZICH GEROEPEN HEBBEN 


en alvorens hen uit te zenden, en zelfs om hen uit te zenden om te prediken en demonen uit te drijven (vgl. Mc 3,13-15), legt Jezus de Twaalf "een tijd van training op, bedoeld om een relatie van diepe gemeenschap en vriendschap met Hem te ontwikkelen. Hij reserveert voor hen een grondige catechese en Hij wil hen 

getuigen maken van Zijn stil gebed tot Zijn Vader." (...)


Het roepingenpastoraat is "niet alleen bedoeld om roepingen tot het priesterschap te onderscheiden, maar ook om ze te begeleiden (...) om alleen diegenen tot het priesterschap te leiden die daartoe geroepen zijn, nadat zij voldoende zijn gevormd".


Het seminarie of vormingshuis "is niet alleen een plaats of een materiële ruimte, maar ook een geestelijke ruimte, een levensweg, een sfeer die een vormingsproces bevordert en verzekert waardoor degene die door God tot het priesterschap is geroepen, door het sacrament van het Heilig Officie een levend beeld kan worden van Jezus Christus, Hoofd en Herder van de Kerk.


"In hun Slotboodschap hebben 

de synodevaders de oorspronkelijke en specifieke betekenis van de vorming van kandidaten tot het priesterschap duidelijk tot uitdrukking gebracht: "Leven in het seminarie, een school van het Evangelie, betekent Christus volgen zoals de apostelen, zich door Hem laten inwijden in de dienst van de Vader en van de mensheid, onder leiding van de Heilige Geest, en zich laten vormen tot Christus, de Goede Herder, voor een betere priesterlijke dienst in de Kerk en in de wereld. Zich vormen voor het priesterschap betekent zich bekwamen om een persoonlijk antwoord te geven op de fundamentele vraag van Christus: "Hebt gij Mij lief?" Het antwoord voor de toekomstige priester kan alleen maar de totale gift van zijn leven zijn."


Uittreksels uit de Exhortatie Pastores Dabo Vobis, Hfdst. V "Hij stelde er twaalf aan tot zijn metgezellen" (nr. 42).

"Leven als volgelingen van Christus zoals de apostelen"

(post-synodale apostolische exhortatie Pastores Dabo Vobis)

De vier pijlers van de priesterlijke vorming

Menselijke vorming

De basis van alle priesterlijke vorming

Geesteljke

vorming

Gemeenschap met God en het zoeken

van Christus

Intellectuele

vorming

Begrip van het geloof in het licht van de hedendaagse uitdagingen

Pastorale

vorming

Gemeenschap met de liefde van Jezus, de Goede Herder

volgens Johannes Paulus II, De vorming van priesters in de huidige omstandigheden, nr. 42-60.


Pastores Dabo Vobis: een achtergrond (1992)

Ik zal jullie herders geven naar mijn hart

over de vorming van priesters in de huidige omstandigheden 


Om de leer van Vaticanum II (Optatam Totius) over de priesteropleiding aan de huidige omstandigheden aan te passen, riep Paus Johannes Paulus II van 30 september tot 28 oktober 1990 de Achtste Bisschoppensynode te Rome bijeen en nam hij zeer vaak deel aan de algemene zittingen.


Ter voorbereiding werd vooraf een brede raadpleging georganiseerd van alle bisschoppen en religieuze oversten, katholieke universiteiten en seminaries.


De apostolische vermaning Ik zal jullie herders geven naar mijn hart (Jer. 3, 15) bevat bijna alle 41 voorstellen die de algemene vergadering van de synode aan de Heilige Vader heeft voorgelegd, samen met de voorbereidende documenten en de interventies.


"De fundamentele vraag waarop deze exhortatie een antwoord wil geven is: hoe kunnen we priesters vormen die werkelijk opgewassen zijn tegen de huidige omstandigheden en die in staat zijn de wereld van vandaag te evangeliseren? (uittreksel uit nr. 10).


"De huidige vermaning heeft geen andere bedoeling dan de vruchten van het synodale werk bijeen te brengen. Het is de bedoeling enkele verworvenheden te verduidelijken, te wijzen op de doelstellingen waarvan geen afstand kan worden gedaan, en aan allen de rijkdom ter beschikking te stellen van vormende routes die reeds op positieve wijze zijn ervaren. De Exhortatie maakt onderscheid tussen initiële en voortgezette vorming, zonder ooit de band uit het oog te verliezen die beide met elkaar verbindt en ze tot één enkele reis van christelijk en priesterlijk leven maakt. De Exhortatie heeft betrekking op de verschillende dimensies van de menselijke, geestelijke, intellectuele en pastorale vorming, alsmede op de milieus en vakken die verantwoordelijk zijn voor de vorming van de kandidaten. (uittreksel uit nr. 42).


De vermaning werd gepubliceerd op 25 maart 1992, de feestdag van Maria Boodschap.

Scroll naar beneden en download de tekst van de vermaning Ik zal jullie herders geven naar mijn hart (Pastores Dabo Vobis)

Online beschikbaar enkel in het frans